ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο δημιουργίας δεδομένων στην ασφάλεια των τροφίμων και στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης που επιβάλλονται απο την κοινοτική Ευρωπαϊκή οδηγία [ 93|43|EE ]  και απο την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία Ν4235 απαιτείται η εφαρμογή αυστηρού προγράμματος απεντόμωσης και μυοκτονίας για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα.

Η τήρηση των αρχείων απεντόμωσης μυοκτονίας είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση .

Εφαρμογές

Στα πλαίσια της πολυετούς πήρας μας στον έλεγχο των καταστημάτων απο υγειονομική συγκρότηση και στο προγραμμα εφαρμογών για απεντόμωσης – μυοκτονία προσφέρουμε οδηγίες συμβουλευτικές για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( συγκρότηση οδηγίες χωρισμού τροφίμων κ.α. )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναθέσετε στον οποιονδήποτε την απεντόμωσης απολύμανση των χώρων σας . Πάντοτε θα πρέπει οι εφαρμογές να γινονται απο υπεύθυνο επιστημονα και να παρέχεται πιστοποιητικό εφαρμογής.